Menu

Nadácia poskytuje podporeným projektom finančnú podporu a zároveň aj schopnosti a vedomosti zamestnancov jej zakladateľských spoločností v rámci firemného dobrovoľníctva. Zapojenie zamestnancov (tzv. patronát) do realizácie podporených projektov je jednou z hlavných zásad Nadácie GRANVIA. Z tohto dôvodu nadácie podporuje  projekty len v miestach pôsobenia spoločností GRANVIA a Granvia Operation. 
Patronát jedného alebo viacerých pracovníkov by mal pomôcť nositeľom projektu pri realizácii projektu a pri hľadaní inovatívnych riešení. Tento patronát by mal byť dlhodobý a nie je časovo obmedzený.
Patronát môže mať rôzne podoby:

1.  Prínos vedomostí a schopností
2.  Obstaranie subdodávok

 Patrón môže napríklad:

  • Zúčastňovať sa na živote organizácie (ako dobrovoľník, ako člen správnej rady, atď.),
  • Radiť podporenej organizácii v oblasti manažmentu (účtovníctvo, obchodný styk, prenikanie na nové trhy, komunikácia, fundraising, riadenie ľudských zdrojov),
  • Byť poradcom v odborných otázkach (bezpečnosť, zariaďovanie priestorov, právne aspekty, dane, atď.),

Pri každom podporovanom projekte bude Nadácia GRANVIA monitorovať a vyhodnocovať tak finančný ako aj ľudský prínos poskytnutej podpory.