Menu

Žiadosti zaslané Nadácii Via Pribina budú zaradené do výberového konania, ktoré sa skladá z viacerých etáp:

 1. Predvýberové kolo:
  Predvýber žiadostí zabezpečí správca Nadácie Via Pribina na základe kritérií a podmienok, ktoré sú uvedené v grantovej výzve. 
   
 2. Pohovor s nositeľom projektu:
  Správca Nadácie Via Pribina spolu s patrónom navštívia organizáciu, ktorej žiadosť prešla predvýberovým kolom. Toto stretnutie umožní nadácii posúdiť realizovateľnosť projektu a možnosti partnerskej spolupráce. Na tomto stretnutí správca spolu s nositeľom projektu zadefinujú ukazovatele a nástroje, ktoré budú slúžiť k vyhodnoteniu výsledkov projektu. Prostredníctvom týchto ukazovateľov bude možné vyhodnotiť aj prínos patronátu.
   
 3. Postúpenie projektu výberovej komisii a správnej rade:
  Žiadosti vyhodnotí výberová komisia na základe kritérií uvedených v grantovej výzve. Výberová komisia zostaví zoznam vhodných projektov a predloží ho správnej rade, ktorá schváli finančnú pomoc a podmienky patronátu.
   
 4. Vznik partnerskej spolupráce:
  Ak správna rada projekt schváli, nositeľ projektu a Nadácia Via Pribina podpíšu Zmluvu o poskytnutí grantu. Správca Nadácie Via Pribina bude nápomocný nositeľovi projektu a patrónovi  pri koordinácii ich vzájomnej spolupráce, predovšetkým vykonávaním pravidelného monitoringu a vyhodnocovania celej aktivity.